Imprimeria BNR

Date cu caracter personal

Imprimeria BNR - Noutati

În vederea alinierii la cerinţele Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, R.A. Imprimeria BNR a elaborat şi vă aduce la cunostinţă Politica de Confidenţialitate.

Prezenta Politică de confidenţialitate explică modalitatea prin care R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României (denumită în continuare “Imprimeria”), în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul “GDPR”) şi cu legislaţia internă aplicabilă. R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României este preocupată de asigurarea protecţiei ridicate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le prelucrează conform prevederilor legale aplicabile.

1. Cine suntem?

Denumire: Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naţionale a României

Adresa:  Str. Luică, nr. 198-202, Sector 4, 040994, Bucureşti, România

Telefon:  +4021.310.32.20, Fax +4021.311.24.48

Site:  www.imprimeriabnr.ro

E-mail: office@imprimeriabnr.ro

2. Descrierea activităţii noastre

Activităţile principale ale Imprimeriei sunt: proiectarea, dezvoltarea, expertizarea şi producţia de grafică de securitate, materiale de originare şi tipărituri precum bilete de bancă, cecuri, formulare, tipizate, alte hârtii de valoare sau documente cu regim special de emitere şi /sau utilizare şi imprimate cu caracter comercial.

3. Definiţii termeni

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică  identificată sau identificabilă (persoana vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice al mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter special sunt acele date care  dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a persoanei fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Operatorul reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,  singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (în cazul de faţă – R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României).

Persoana vizată reprezintă  persoana ale cărei date sunt prelucrate.

Site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României reprezintă un mijloc de comunicare al Imprimeriei prin intermediul internetului şi este accesibil la adresa www.imprimeriabnr.ro

4. Când şi cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României, în calitate de operator, prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod automat prin oricare din metodele urmatoare: verbal, în scris, prin vizitarea paginii de internet www.imprimeriabnr.ro , prin comunicarea on-line realizată prin intermediul poştei electronice, sau prin orice alte metode, în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR şi ale legislaţiei naţionale aplicabile, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

5. Temeiul legal al prelucrării

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României prelucrează date cu caracter personal:

a) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin conform prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal (Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a    Regulamentului   GDPR), Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor), legislaţiei muncii, legislaţiei fiscale şi contabile, legislaţiei securităţii, sănătăţii în muncă şi a protecţiei sociale şi legislaţiei europene aplicabile (Regulamentul GDPR, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE). Menţionăm în această secţiune, posibilitatea prelucrării datelor dumneavoastră ori de câte ori legislaţia ce face referire la situaţiile de urgenţă sau de alertă, aplicabile pe teritorul României, o va impune.

b) pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract

c) pentru interesul nostru legitim – cu condiţia ca acesta să prevaleze asupra drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate

d) în urma obţinerii consimţământului pentru prelucrare, din partea dumneavoastră, pentru anumite cazuri particulare

e) pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public – ceea ce înseamnă că putem prelucra datele personale, ca exemplu, în scopul prevenirii sau detectării unor acte ilegale.

f) pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice (cum ar fi în cazul unei urgenţe medicale).

Vă informăm că în unele cazuri, refuzul dumneavoastră de a ne transmite datele personale ar determina imposibilitatea încheierii unei relaţii contractuale.

6. Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele cu caracter personal (inclusiv imagini video) în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale ale regiei şi prevenirii şi combaterii savârşirii de fapte de natură a aduce atingere securitătii persoanelor fizice, patrimoniului regiei şi proprietăţii publice şi private precum şi pentru respectarea prevederilor menţionate în Regulamentul intern aplicabil în regie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, prelucrăm datele în scopul desfăşurării activităţii Imprimeriei privind furnizarea produselor, încheierea şi executarea contractelor, derularea contractelor individuale de muncă, recrutarea personalului, respectarea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor noastre legitime.

7. Categorii de date cu caracter personal

Prelucrăm date precum: nume, prenume, adresă, CNP, serie şi număr act de legitimare (carte de identitate sau paşaport), locul naşterii, locul de muncă, funcţia, profesia, stare civilă, cazier judiciar, imagine (foto, video), numărul de telefon, adresa de e-mail, formare profesională, calificări, salariu, program de lucru, plăti, beneficii, date bancare, date despre sănătate, semnătură, date necesare angajării, browserul folosit în cazul accesării site-ului, sistemul de operare, momentul accesării, pagina sau documentul accesat şi alte informaţii tehnice.

Site-ul www.imprimeriabnr.ro nu utilizeaza cookie-uri în scop de marketing sau pentru trasarea opţiunilor dumneavoastră de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României prelucrează date speciale cu caracter personal, în     condiţiile art. 9. alin (2)., sub obligaţia păstrării secretului profesional şi prin adoptarea unor măsuri de securitate    adecvate, în următoarele situaţii:

a) în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi protecţiei sociale

b) în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, sau în temeiul unui contract  încheiat cu un cadru medical.

Colectarea informaţiilor se face în următoarele moduri: de la dumneavoastră (în mod voluntar sau automat), sau din alte surse (externe).

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României efectuează activitaţi de prelucrare a datelor prin intermediul sistemelor de monitorizare video existente în interiorul şi exteriorul sediului  Imprimeriei. În cazul în care un vizitator/client refuză să furnizeze informaţiile solicitate sau nu doreşte să îi fie prelucrată  imaginea, Imprimeria îşi rezervă dreptul de a nu acorda accesul în incinta sediului acesteia.

8. Sursa datelor personale

Datele provin fie direct de la dumneavoastră, în mod voluntar sau automat, fie ne sunt transmise din alte surse (externe).

9. Categorii de persoane vizate

Prelucrăm datele personale ale colaboratorilor, partenerilor contractuali/ reprezentanţilor legali sau delegaţilor acestora, angajaţilor, vizitatorilor şi ale oricăror persoane care intră în legatură cu R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României prin diverse căi ce impun prelucrarea datelor personale.

10. Categorii de destinatari

Destinatarii interni ai datelor personale sunt: Directorul General şi angajaţii Imprimeriei, în funcţie de scopul prelucrării. Destinatarii externi ai datelor personale sunt, fără a ne limita la: autorităţile fiscale, prestatorii de servicii, clienţii noştri, furnizorii de tichete de masă şi beneficii medicale, auditorii, diverse autorităţi şi instituţii publice, etc.

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României păstrează în condiţii de securitate şi confidenţialitate datele încredinţate şi nu le dezvăluie sau transferă către terţi, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru e necesar din punct de vedere al scopului colectării.

11. Perioada de stocare

R.A Imprimeria Băncii Naţionale a României prelucrează datele personale doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. În unele cazuri, datele necesită o perioadă de stocare extinsă, având în vedere anumite obligaţii legale sau cele prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al organizaţiei. De asemenea, datele vor fi păstrate pentru o perioadă extinsă de timp atunci când există un litigiu pentru a cărui rezolvare este necesară punerea la dispoziţie a respectivelor date. În momentul în care datele nu vor mai fi necesare, acestea vor fi şterse.

12. Transferarea datelor

Nu transferăm datele dumneavoastră către state din cadrul sau din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens, prin actualizarea prezentei politici de confidenţialitate.

13. Măsuri tehnice şi organizatorice

R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României este implicată în protejarea datelor dumneavoastră cu caracter special, implementând măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii, utilizării necorespunzătoare sau a pierderii datelor dumneavoastră. Angajatii R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor prin semnarea unor declaraţii de confidenţialitate.

14. Protecţia minorilor

Nu solicităm minorilor transmiterea datelor personale. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimţământul părinţilor sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod intenţionat astfel de date şi nu sunt dezvăluite unor terţe părţi.

15. Prelucrarea automată a datelor

Nu ne aflăm în situaţia de a prelucra datele conform unui proces decizional automatizat.

16. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, aveţi drepturile menţionate mai jos.

a) Dreptul de acces – Ne puteţi solicita:
– să vă confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
– să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date;
– să vă furnizăm informaţii despre datele cu caracter personal, cum ar fi: categoriile de date pe care le avem, scopurile prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt partajate aceste date (divulgate), perioada de prelucrare preconizată (dacă este posibil), ce drepturi aveţi, cum puteţi face o plângere, sursa din care am obţinut datele.

b) Dreptul la rectificare – ne puteţi solicita completarea sau modificarea datelor care sunt incomplete sau inexacte, pentru a fi conforme cu realitatea.

c) Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – Ne puteţi solicita să ştergem datele dumneavoastră, dar numai în cazul în care:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
– v-aţi retras consimţământul (pentru cazurile în care prelucrarea se bazează pe acesta)
– daţi curs dreptului de opoziţie
– datele au fost prelucrate ilegal
– datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale

Vă aducem la cunoştinţă ca NU avem obligaţia de a şterge datele în urma solicitării primite, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru:
– respectarea unei obligaţii legale
– constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
– arhivare de interes public sau scopuri statistice
– din motive de interes public în domeniul sănătăţii – în conformitate cu art. 9 alin (2) lit. h) si i) GDPR.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării – Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în unul din următoarele cazuri:
– când contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite să verificăm exactitatea acestora
– când consideraţi că prelucrarea este ilegală şi nu doriţi ştergerea datelor
– când Imprimeria nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării acestora, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
– când vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele legtime ale Imprimeriei prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor – În cazul în care datele sunt prelucrate pentru executarea unui contract sau pe baza consimţământului dumneavoastră, ne puteţi solicita să vă transmitem datele într-un format structurat utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat (fie dumneavoastră, fie direct unei alte organizaţii).

f) Dreptul la opozitie – Vă puteţi opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul în care prelucrarea este necesară:
– pentru îndeplinirea unei sarcini care serveţte unui interes public
– în scopul intereselor legitime urmărite de Imprimerie sau de un terţ, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

În aceste cazuri, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime şi imperioase ce justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dreptul de opoziţie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea executării unui contract.

g) Luarea deciziilor automate (proces decizional individual automatizat) – Aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce vă privesc sau care vă afecteaza în mod similar într-o măsură semnificativă, în afară de cazul în care:
– decizia este necesară pentru încheierea unui contract
– v-aţi dat consimţământul explicit pentru respectiva prelucrare
– decizia este autorizată conform normelor legale, prevăzând totodată şi măsuri corespunzătoare pentru intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia. Dupa cum menţionam la punctul 15, NU ne aflăm în situaţia de a prelucra date conform unui proces decizional automatizat, în sensul art. 22 GDPR.

h) Dreptul de a depune o plângere – Vom depune toate eforturile necesare pentru soluţionarea cererilor dumneavoastră. Vă informăm totodată referitor la dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

17. Legături către site-uri web externe

Site-ul R.A Imprimeria Băncii Naţionale a României poate conţine link-uri către alte site-uri, care nu reprezintă responsabilitatea Imprimeriei şi asupra cărora nu avem control. Prezenta politică de confidenţialitate se aplică doar site-ului web www.imprimeriabnr.ro, aşadar în momentul transferării către alte site-uri web, vă rugăm să citiţi politicile de confidenţialitate ale acestora şi să vă familiarizaţi cu regulile de utilizare ale respectivului site, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru  transmiterea datelor personale pe acele site-uri.

18. Cum vă exercitaţi drepturile

Dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile legale în legătură cu prelucrarea datelor pe care le deţinem sau aveţi întrebări referitoare la prelucrare, vă puteţi adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României.

Pentru a vă identifica în momentul cererii pe care ne-o transmiteţi, vom avea nevoie de dovada identităţii dumneavoastră, printr-o copie a actului de identitate.

Cererile se vor procesa în mod gratuit, cu excepţia cazurilor în care vom considera că acestea sunt repetitive, excesive sau neîntemeiate, cazuri în care avem dreptul de a percepe o taxă de administrare. Acest lucru va fi adus la cunostinţa dumneavoastră înainte de procesarea cererii.

Termenul de răspuns este de o lună de la primirea cererii, cu menţiunea că acest termen se poate prelungi cu două luni dacă este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Vă vom anunţa cu privire la orice prelungire, în termen  de o lună de la primirea cererii, prezentându-vă şi motivele întârzierii.

19. Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)

Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal al R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României poate fi contactat  la adresa de e-mail dpo@imprimeriabnr.ro  sau  în scris la adresa poştală a R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României din Str. Luică, nr. 198-202, sector 4 , Bucureşti, cod poştal 040994.

20. Prelucrarea de date cookie

Ce este un cookie?

Un cookie – termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” – este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este trimis – printr-o solicitare emisă de către web-server-ul pe care e găzduit site-ul –  către browser-ul utilizatorului (ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc.) şi este complet “pasiv”, în sensul că nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nici nu poate accesa informaţiile de pe hard drive-ul utilizatorului.

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, de regulăa, nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

Site-ul www.imprimeriabnr.ro este extrem de restrictiv în ceea ce priveşte folosirea cookie-urilor,   folosind doar următoarele tipuri de cookie:

– Per sesiune (Session ID) – sunt fişiere temporare ce ramân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului)

– Fixe (Default size) – sunt fişiere care ramân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator

Cand navigaţi pe site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României, programul care vă asigură navigarea pe internet (browser-ul) generează în mod automat informaţii despre vizita dumneavoastră şi anume doar cele necesare pentru afişarea conţinutului site-ului. Aceste informaţii sunt: browser-ul utilizat, sistemul de operare, momentul accesării, pagina sau documentul accesat şi alte informaţii tehnice.

Site-ul Imprimeriei NU utilizează cookie-uri în scop de marketing, pentru trasarea opţiunilor de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potenţial intruziv.

Utilizarea cookie-urilor

În general, browser-ele sunt setate implicit să accepte cookie-uri, oferind însă posibilitatea modificării acestei opţiuni, de regulă în meniul Opţiuni/Settings sau în meniul Preferinţe/Favorites al browser-ului. Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea unui site, dar poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Există posibilitatea acceptării sau blocării cookie-urilor în mod selectiv, pentru anumite site-uri sau domenii. Dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri pot face în unele cazuri navigarea mai greoaie, anumite site-uri devenind chiar impracticabile.

21. Actualizare

Prezenta politică de confidenţialitate poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările şi modificările acesteia sunt valabile de la data aducerii la cunostinţă, care se va realiza prin publicare pe site-ul R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României, www.imprimeriabnr.ro.

Această Politică de confidenţialitate a fost actualizată la data de 30.09.2020.